سازه های نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی چیست

اسپیس فرم سازه نمایشگاهی محسوب میگردد .اسپیس فریم سازه ای است با زیبایی و استحکام جهت غرفه سازی.